Nouryon Industrial Chemicals
Bin Jiang Bei Road 2-8
225404   Taixing
China